İDDAA İHALESİNDE TARİH: 17.07.2008 – LİSANS SÜRESİ: 10 YIL

Resmi Gazete‘de 07 Haziran 2008’de yayınlanan ihale şartnamesi: MERKEZİ BAHİS SİSTEMİ VE RİSK YÖNETİM MERKEZİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE BAŞBAYİLİK İŞ VE HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından :

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını düzenleme işine ilişkin merkezi bahis sistemi ve risk yönetim merkezi kurulması ve işletilmesi ile başbayilik iş ve hizmetleri kapalı teklif usulü ile özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılacaktır.

1. İdarenin;

(a) Adresi                                                   :   Nenehatun Caddesi No:40 G.O.P/ANKARA

(b) Telefon numarası                                  :   (312) 447 79 99

(c) Faks numarası                                       :   (312) 446 44 05

(d) İlgili personelin adı ve soyadı/ünvanı   :   Güzüt Uysal, Destek Hizmetleri Şube Müd.V.

(e) Elektronik posta adresi                         :   destek6 @ sportoto.gov.tr

2. İhale konusu işin;

Niteliği:

2.1 Yükleniciye hasılattan pay verilmesi suretiyle Teknik Şartnamenin ilgili hükümlerine uygun olarak;

a) (i) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının elektronik ortamlar ve bahis terminalleri üzerinden oynatılması amacıyla bayilerin bağlantılı olarak çalıştığı mülkiyeti yükleniciye ait merkezi bahis sisteminin kurulması,

(ii) Merkezi Bahis Sisteminin sözleşme süresince işletilmesi,

b) (i) Sabit ihtimalli bahis oyunları için, merkezi bahis sistemine bağlı olarak çalışan mülkiyeti yükleniciye ait risk yönetim merkezinin kurulması ve işletmeciliğinin üstlenilmesi,

(ii) Sabit ihtimalli bahis oyun programlarında yer alan spor müsabakalarına ilişkin bahis oranlarının belirlenmesi,

c) Başbayilik iş ve hizmetleri;

(i) Her hafta geçici mutabakat sağlanmak ve sözleşme süresi sonunda kesin hesap çıkarılmak üzere, sabit ihtimalli bahis oyunlarında İdare tarafından dağıtılan ikramiye tutarının oyun planına göre dağıtılması gereken ikramiye tutarının üzerinde olması halinde aradaki farkın yüklenici tarafından karşılanması.

Dağıtılacak haftalık ikramiyenin idarece taahhüt edilen ikramiye oranının üzerinde gerçekleşmesi hâlinde bu tutar yüklenici tarafından karşılanacak, ancak, izleyen haftalarda haftalık ikramiyenin taahhüt edilen ikramiyenin altında gerçekleşmesi durumunda, yükleniciye daha önceki haftalarda ödediği ikramiye aşım tutarlarını karşılamak üzere, İdarenin ikramiye hesabında önceki haftalardan kalan artı bakiye tutarı kadar ödeme yapılacak ve bu işlem sözleşme süresince haftalık olarak tekrarlanacaktır. Sözleşme süresinin sonunda kesin hesap yapılarak hesabın artı bakiyede bulunması hâlinde bu tutar İdareye ait olacak, eksi bakiyede bulunması hâlinde ise bu tutar yükleniciye ait olacaktır.

(ii) İdarenin ihale ilan tarihi itibarıyla mevcut (Teknik Şartnamenin ekinde listesi ve adres bilgileri bulunan) ve ileride tesis edeceği sabit bayilerine merkezi bahis sistemi ile uyumlu çalışacak toplam 6.000 (altı bin) adet sabit ve 1.000 (bin) adet mobil bahis terminalinin, mülkiyeti yüklenicide kalmak üzere temin edilmesi, merkezi sistemle eş ve gerçek zamanlı bağlantılarının iletişim giderleri üstlenilerek kurulması, onarım ve bakımlarının yapılması,

(iii) İdare tarafından oynatılan oyunlara ilişkin pazarlama, reklam, tanıtım gibi faaliyetlerin yapılması; kupon, rulo gibi sarfiyat malzemelerinin temini ve bayilere dağıtılması; müsabaka ve ikramiye sonuçları gibi duyuruların yazılı ve görsel basın aracılığıyla yapılması, bayilik destek hizmetlerinin verilmesi,

iş ve hizmetlerinin bir bütün olarak yurt çapında yürütülecek şekilde özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılmasıdır.

2.2. Bu maddenin (c) bendinin (ii) alt bendinde belirtilen mevcut bayiler için kurulacak bahis terminalleri sözleşmenin imzalanmasını takip eden en geç 6 (altı) ay içinde kurulacak; diğer bahis terminalleri ise işe fiilen başlanıldığı tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içinde temin edilecek ve İdarece yeni bayilikler verildiğinde bu bayilere kurulacaktır.

Merkezi Bahis Sistemi ile Risk Yönetim Merkezinin Kurulacağı Yer: Merkezi Bahis Sistemi Ankara ili sınırları içerisinde İdarece uygun görülecek adreste, Risk Yönetim Merkezi ise Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yüklenici tarafından belirlenen ve İdarece uygun görülecek bir adreste kurulacaktır.

İşin Süresi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) yıl olup, sözleşmenin imzalanmasını takip eden en geç 6 (altı) ay içinde fiilen işe başlanacaktır.

İhalenin:

a) Yapılacağı Yer: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Nenehatun Cad. No:40, Gaziosmanpaşa/ ANKARA

b) Tarihi ve Saati: 17.7.2008 günü saat 14.00

3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

3.1 İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İsteklinin ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösteren, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı tarihten sonraki bir tarihi içeren belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri (Tüzel kişiliğin ortakları,  kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri; ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde pilot ortağın noter tasdikli imza beyannamesi ve ortak girişimin imza sirküleri.)

ç)  İdari Şartname ekinde örneği bulunan teklif mektubu.

d)  Geçici teminat

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin istekliyi ihalede temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f)  İsteklinin ortak girişim olması halinde, örneği İdari Şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

ğ) İsteklinin spor müsabakalarına dayalı müşterek ve sabit ihtimalli bahis işlerinde veya İdari Şartnamenin 9.6 ncı maddesinde tanımlanan benzer diğer müşterek ve sabit ihtimalli bahis işlerinde, son beş yıl içinde asgari toplam 1 (bir) yıl yurt içinde veya yurt dışında en az 2.400 (ikibindörtyüz) adet bayiden oluşan bayi ağını işletmiş olduğuna ve bu bayiler aracılığıyla en az 1.122.000.000 (birmilyaryüzyirmiikimilyon) YTL. tutarında yıllık hasılatın risk yönetimini gerçekleştirmiş olduğuna ilişkin iş deneyimini gösteren belge ve bu belgeyi tevsik edecek belgeler (sözleşme, fatura, ve benzeri).

Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde iş deneyim belgesinin pilot ortağa ait olması zorunludur.

2007 yılından önceki yıllara ilişkin belgeler Türk Lirası bazlı belgeler için Türkiye İstatistik Kurumunun ÜFE artış oranları dikkate alınarak güncelleştirilecektir. Döviz bazlı belgelerin güncelleştirilmesinde ise 2007 yılsonu Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacaktır. 2007 yılından önceki yıllara ait risk yönetimi gerçekleştirilen hasılat tutarlarının 31.12.2007 tarihi itibariyle güncelleştirilmiş tutarının asgari 1.122.000.000 (birmilyaryüzyirmiikimilyon) YTL. tutarında olduğuna ilişkin belgenin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan güncel bağımsız denetim firmaları listesinde yer alan bağımsız denetim firmalarınca tasdikli sureti ibraz edilecektir.

h) İsteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgiler ve ihale konusu işi yerine getirmek için gerekli niteliklere sahip en az 50 adet personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin örneği İdari Şartname ekinde yer alan personel sayısı taahhütnamesi,

ı) Bir takvim yılında gerçekleşen hasılatın taahhüt edilen hasılatın altında kalması durumunda, isteklinin hasılattan aldığı pay oranının, gerçekleşen hasılat ile taahhüt ettiği hasılat arasındaki farkın taahhüt edilen hasılata oranı kadar noksan uygulanacağına ilişkin hükmü de içeren Sözleşme süresince ilk yıl asgari 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) YTL. tutarında ve sonraki yıllarda bu tutarın ÜFE oranında güncellenecek tutarı kadar yıllık hasılat elde edileceğine ilişkin örneği İdari Şartname ekinde yer alan yıllık asgari hasılat taahhütnamesi,

i) Tek düzen muhasebe sistemine göre düzenlenmiş ve ilgili vergi dairesince veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan güncel bağımsız denetim firmaları listesinde yer alan bağımsız denetim firmalarınca tasdik edilmiş 2007 yılına ait bilançoların verilmesi.

Bu bilançolara bağlı olarak;

Dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar rasyosunun 31/12/2007 tarihi itibariyle en az 1,30 olması,

Özkaynaklar/toplam aktif rasyosunun 31/12/2007 tarihi itibariyle en az 0,35 olması,

Kısa vadeli toplam borçların öz kaynaklara oranının 31/12/2007 tarihi itibariyle 0,60‘tan küçük olması,

zorunludur.

Mali yeterlilik kriterleri olarak öngörülen bu üç kriter birlikte aranır. İsteklinin ortak girişim olması halinde tüm ortakların bu üç rasyoyu ayrı ayrı sağlaması zorunludur. Söz konusu üç rasyonun birlikte sağlandığının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı, bağımsız denetim firmalarınca düzenlenmiş, tasdik edilmiş raporla tevsiki zorunludur.

İsteklinin veya ortak girişim ortaklarının 31/12/2007 tarihi itibarıyla bilançosunun yukarıdaki rasyoları karşılamaması durumunda; 2006, 2005, 2004, 2003 yıllarına ait yıl sonu bilançosundaki rasyoların ortalaması alınarak rasyo hesabı yapılacaktır.

Ortak girişim bünyesinde yabancı ortak mevcut ise bu ortağa ait bilançoların ait olduğu ülkenin ilgili makamlarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan güncel bağımsız denetim firmaları listesinde yer alan bağımsız denetim firmalarınca onaylanması zorunludur.

j) 5738 sayılı Kanunun 8 inci maddenin 1 inci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin örneği İdari Şartname ekinde yer alan taahhütname.

k) 5738 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının yaptığı gönderme uyarınca 4734 sayılı Kanunun ceza ve yasaklılığa ilişkin 58 ve 59 uncu maddeleri gereğince işlem yapılması durumunda kullanılmak üzere alınacak örneği İdari Şartname ekinde bulunan ortaklık/hisse beyanı

l) Teknik Şartnamede isteklilerce sunulması talep edilen diğer belgeler.

3.2 İsteklinin ortak girişim olması halinde, 3.1 maddenin (b), (c), (e), (i), (j)  bentlerinde belirtilen belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Maddenin diğer bentlerinde sayılan belgelerin pilot ortak tarafından verilmesi yeterlidir.

3.3 İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ‘aslının aynıdır’ şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ‘ibraz edilenin aynıdır’ veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

3.4. İhaleye 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketler veya bunların kendi aralarında ya da yabancı şirketlerle oluşturdukları ortak girişimler katılabilir.

3.5 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketler ile ortak girişim oluşturarak ihaleye katılacak yabancı şirketler tarafından 3.1 maddede belirtilen hususlara ilişkin olarak verilecek belgeler, kendi ülkelerinin mevzuatı uyarınca düzenlenecek ve İdari Şartnamenin 17 nci madde hükümleri çerçevesinde sunulacaktır.

3.6 Risk yönetimi içermesi kaydıyla, ihale konusu iş ile nitelikleri itibariyle benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ile personel ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer özellikteki işler benzer iş olarak kabul edilir.

4. İhale, İdari Şartnamenin 25.6 ncı maddesinde belirtilen aşırı düşük teklif hali hariç olmak üzere, en düşük oran esasına göre sonuçlandırılacaktır.

5. İhale dokümanı İdarenin Nenehatun Cad. No:40, Gaziosmanpaşa/ANKARA adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 10.000,00 YTL. karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6.Teklifler 17.7.2008 tarihi, saat 14.00‘e kadar Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Nenehatun Cad. No:40, Gaziosmanpaşa/ANKARA adresine verilecektir. Posta ve kargo ile sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Bu ihalede, İdare tarafından müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarının oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil edilen tutardan katma değer vergisi düşüldükten sonra kalan tutar hasılat olarak tanımlanmaktadır.

8. İstekliler tekliflerini hasılattan alacağı pay yüzdesi şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda üzerine ihale yapılan istekli ile isteklinin hasılattan alacağı pay yüzdesi üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

9. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

10. İstekliler, 94.723.762,39 YTL. tutarında geçici teminat verecektir. Geçici teminatın teminat mektubu olarak verilmesi halinde, teminat mektubunun idari şartname ekindeki örneğine uygun olması ve geçerlilik süresinin tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 (otuz) gün fazla süreli olması zorunludur.

11. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az altmış (60) takvim günü olmak zorundadır.

12. İhaleye iş ortaklığı şeklinde ortak girişim oluşturmak suretiyle de teklif sunulabilir. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

13. İhale, 21/02/2008 tarihli ve 5738 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilecek olup, ceza ve yasaklama hükümleri hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamı İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.

ÖNEMLİ NOT: İhale şartnamesinin nelere işaret ettiğini daha iyi analiz etmek, tartışmak ve yorumlamak için buraya tıklayarak yorumlar bölümümüze göz atmanızı öneririz.

14 Yorum on "İDDAA İHALESİNDE TARİH: 17.07.2008 – LİSANS SÜRESİ: 10 YIL"

 1. İlk not ğ) maddesi ile ilgili.

  2239 bayisi olan Will Hill ve 2186 bayisi olan Ladbrokes ihale şartnamesinde belirtilen 2400 rakamını yakalayamdıkları için ihale dışında kalmış oldular.

  İki İngiliz şirket de neye göre belirlendiğini bilmediğimiz 2400 rakamına çok yakın sayılarda bayi işletiyor olmalarına rağmen ihaleye seyirci kalmak zorundalar.

 2. Lisans süresinin 10 yıl olması bir kuşağın internetten özgürce bahis oynamanın ne demek olduğunu bilmeden büyümesi ve onun yerine her gün okula giderken Hacı Amca’nın İddaa bayisinden bahis oynayacak olması anlamına geliyor. Bu hadisenin içinde daha önceden defalarca belirttiğimiz gibi birçok haksızlık ve hukuksuzluk var. Dolayısıyla 10 yıl lisans süresi ile yola çıkanlar hayal kırıklıkları yaşayacaktır. İçinde birçok düzensizliği barındıran oluşumlar, eninde sonunda kendi sonlarının hazırlayıcıları olacaktır.

  Başka bir çarpıcı nokta ise Bahismedya’nın da belirttiği üzere bu ihalenin hazırlayıcılarının Will Hill ve Ladbrokes’un bu işi yapmalarını istememeleridir. Bu ihaledeki yeterlilik şartları bayi sayısı şartına göre bu firmaların bile bu işi yapamayacaklarını söylemektedir. Buna çok fazla tepki vermeye gerek yoktur. Çünkü bu ya art niyettir ya da vizyonsuzluktur. Art niyetli olsanız bile en azından onu çaktırmamak için, eğer zerre vizyon kırıntısına sahip olsaydınız, bahis bayilik sisteminin en gelişmiş olduğu ülke olan İngiltere’nin en büyük iki saygın şirketini ihale dışında bırakacak şekilde hazırlamazdınız bu şartnameyi. Siz peşkeşi bile böylesine amatör bir şekilde yapmayı çalıştınız burada.

  Yine vizyonsuzluktan başka bir şekilde bahsedelim; Mesela, Spor Toto bünyesinde çalışan kaç kişi, İngiltere’de herhangi bir bet shop ta bir adet bile olsa kupon yapmıştır? Önemsiz gibi görünen bir nokta olabilir bu ama işin içindeki şevkin ve özverinin temel bir belirtisidir. Siz bu arzın hazırlayıcıları olarak bunu bile yapmaktan acizken, bu ihalenin şartlarını hazırlamakta kendinizi nasıl ehil görebiliyorsunuz acaba?

  Katılım yeterliliği olarak 2400 bayi şartının bulunuyor olması şükür ki ilerdeki ihale iptallerinin önünü açabilecek ve 10 yıl daha bu kabusun sürmesinin önünde engel oluşturabilecek etkenlerden biridir. Tüketiciyi 10 yıl daha tekele mahkum etmeye çalışan Spor Toto, bu emeline ulaşamayacak ve sorumluluklarını yerine getirmediği için “illegal” olarak ilan edilmiş olan diğer bahis şirketlerini de kontrollü bir şekilde pazara sokmak zorunda kalacaktır.

  İktidarı devletlerin iktidarının üzerinde olan teknoloji, bunun için gerekli şartları hazırlamış ve bunları dünyaya hediye olarak sunmuştur.

  İllegal bahislerinizde bol şanslar!

 3. belki bu rakamdan daha fazla bayileri var bunu nerden biliyorsun

 4. Mühim olan tam tamına bu rakamlar değil ki zaten. Kriterlerin inşaat firması arar gibi konmuş olması. Will Hill’in 2390, Ladbrokes’un 2410 bayisi olsa ne farkeder?

 5. Yine aynı maddede, italik olarak yazılmış noktayı gördünüz mü? Bu şartları yerine getiremeyen firmalar, ortaklık ile imkanlarını zorlasalar dahi bu şartların pilot ortak’ta aranmasından dolayı yine katılamıyor olacaklar. Ya da ben mi yanılıyorum?

  İşte şeffaf, herkesin katılımına açık ihale böyle olur :-))))

  Berkay’ın yorumu da çok hoş olmuş; “inşaat firması arar gibi” ama müteahhit belli galiba. Bu arada A. Dino’nun bir lafını buldum: “Bundan sonra müteahhit eline çay verenin burnuna karıncalar dolsun!”

 6. Bu Oynanan çirkin Türk oyunlarına İsveç oranları iyi gider…

 7. Sözkonusu rakamları Betting Business Magazine den almıştım. Sevgili Jayjay’in yorumu üzerine daha fazla araştırma yaptığımda gördüm ki Ladbrokes’un https://www.ladbrokes.com/recruitment/retailsite/shopOpps.php adresindeki veriye göre UK’de 2200 betshopu var.

  https://www.ladbrokesplc.com/Strategy_and_Vision/ adresindeki bilgiye göre İtalya’da son 1 yıl içerisinde 17 betshop açılmış. Geçtiğimiz aylardan itibaren de İspanya’da betshoplar açıldı. Ancak İtalya ve İspanya’daki betshopların ‘toplam 1 yıllık’ süre kıstasına takılma ihtimalleri yüksek.

  https://www.ladbrokesplc.com/Company_Factsheet/ adresinde ise 2583 rakamı verilmiş. Bu betshopların ne kadarının da ‘1 yıl’ kıstasına takılacağı belirsiz. Ladbrokes’un şu anda ihaleye girebilmesinin muamma olduğunu söyleyebiliriz.

  https://williamhill-lang.custhelp.com/cgi-bin/williamhill_lang.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=882#3 adresinde Will Hill 2250’den fazla demiş. Bu da Betting Business’daki 2239 rakamıyla örtüşüyor gibi. 2400’ü geçemeyecekleri kuvvetle muhtemel. Will Hill dışarda diyebiliriz.

  Doğan’ın ortaklığını açıkladığı Lottomatica muhtemelen bu kıstası sağlayacaktır. Ancak diğer kıstaslara takılabilirler.

  Rider Rocker’ın da dediği gibi Doğan’ın pilot koltuğuna Lottomatica’yı oturtması gerekiyor. Yoksa ‘tekel’ olması nedeniyle Türkiye tarihinde sadece 1 resmi bir firmanın sağlayabildiği ‘bahis oynatmış olmak’ kriterini sağlayamadığı için ihale dışı kalabilir.

  Ülkemizde ‘bahis oynatmak’ yasak ama tekel bahis ihalesinde ‘bahis oynatmış olmak’ şartı aranıyor. Hemde 2400+ bayiyle, 1+ yıldır…

 8. zaten doğanla lottomatica ortak şirket kurdular geçen aylarda bu durumda sadece 2 firma katılacak bu ihaleye

 9. mahmut türker | 12 Haziran 2008 at 21:12 | Cevapla

  duyduğuma göre ihaleden sonra işletici firma AB uyum yasalarına göre tek firma olamıyacağından şartları sağlayan yeni firmalarda rakip olarak ülkemize girebilecekmiş ve bildiğim kadarıyla ingiltere merkezli teknik olarakta avusturya destekli bir firma oldukça iddialı bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyormuş. yani ihale kimde kalırsa kalsın sanırım yalnız olmayacak…

 10. türkiyedeki yasalara göre yanlız tek firma alabilir

 11. Mahmut Bey söyledikleriniz kulağa gerçekten de biz tüketiciler için oldukça hoş geliyor. Fakat bunların olabilmesine ne yazık ki ben ihtimal bile vermiyorum.

  İnternetten özel şirketlerde eskisi gibi bahis oynama devri bu ihale şartnamesiyle beraber olası iptallerin gerçekleşmemesi halinde önümüzdeki 10 yıl için yok edilmiştir. Bu ihalenin değerini artırmak adına 2007 yılının Mart ayı başında yabancı şirketlerin Türkiye pazarında iş yapmaları yassahlanmıştır (lütfen bkz. Kanun no: 5583). Pazar boşaltılmış, pasta olabildiğince cazip hale getirilmiş ve ihale açılmıştır. AB uyum yasalarından ziyade müzakerelerin başlayabilmesi için altına imza atmış olduğumuz Kopenhag kriterleri, Spor-Toto teşkilat müdürlüğü ve diğer yasa hazırlayıcılar tarafından “çiğnenmiştir”. Çıkartılan 5583 numaralı yasa bırakın bir uyum yasası olmasını, AB müzakere başlıkları arasında yer alan “Sermayenin serbest dolaşımı” ve “Malların serbest dolaşımı” kaidelerine dahi alenen aykırıdır (Türkiye’den para çıkışını engellemek ve sadece iddaa oranları ile bahis oynatmak). Ama o müzakere başlıklarının açılabilmesi için daha önümüzde uzun yıllar vardır. Çünkü Kıbrıs sorunu çözülmeden (Kıbrıs Rum ve Türkiye birbirini tanımaya başlamadan) o başlıkların görüşülmeye başlanması teorik olarak imkansızdır (İki ülke de birbirine örneğin limanları kapatmış durumda ve haliyle mallar ve sermaye serbestçe dolaşamıyor). O yüzden ihaleyi 10 yıl yapmak aslında stratejik olarak mantıklı (argo tabir ile çakal) da bir hamledir. Ve evet ne yazık ki hem sermayenin hem de tüketicinin adaleti için en az 10 yıl daha beklemek hatta kendi kendimize adam olmayı öğrenemezsek Kıbrıs sorunun çözülmesini de beklememiz gerekecektir.

  Biz kendi kendimize adalet/refah dağıtmayı beceremeyiz. Çoğunluğun refahını değil belirli kesimlerin refahını önemseriz. Kendi çevremizin mutlu olması bizim mutluğumuz için yeterlidir. Sadece bu sektörde değil başka birçok sektörde de benzer haksızlıklar gözlemleyebiliriz. Genele yayılmış bir refahı hedefleyen politikalarımız olmadığından ötürü farklı kesimlerin çıkarları sürekli olarak birbiriyle çatışır (bkz. gündem). Yine bu çıkarlar yüzünden AB’ye içişlerimize karışıyor der ve dış güçlerin tehlikeli oyunlarından bahsederiz. Kıbrıs’ı satanı biz de satarız. Ama aslında ülkemize “düşman” olmadığını biliriz AB’nin içten içe.

  Yine de haksızlık yapa yapa, haksızlığa uğraya uğraya eşşekler gibi öğreneceğiz adam gibi yaşamasını. Çünkü birgün hepimizin canı yanacak. Sizi temin ederim ki sıra size de gelecek. İşte bu yüzden “HEPİMİZ” “adam gibi” yaşamaya mecbur kalacağız.

  Bahisten yola çıkarak nerelere gittin (abarttın) diyenleriniz de olacaktır. Ama bu konular şu an ülkemizde her sorun için düşünülebilir ve her soruna uygulanabilir konulardır bana göre.

  Herkese saygılarımı sunar, kombine yapmayıp tekli bahis oynayanlara da sevgilerimi gönderirim.

 12. Benim kişisel görüşüm bu ihaleyi Aydın doğan ve ortağının kaybetmesi halinde iddianın ne kadar yanlış bir regülasyonu olduğu, bütün avrupa’da serbestleşmenin önü açılırken Türkiye’de önünün tıkandığı, liberal ekonomi gereğince internet üzerinden bahis oynanmasının serbest bırakılması gerektiği gibi haberler medyada yer almaya başlayacaktır.

  baskı yeterince güçlü olursa sonuç verebilir gibi duruyor, o yüzden ihaleyi Doğan’ın kaybetmesini temenni ediyorum.

 13. Çelişkiler Yumağı,

  İhalenin 3 yıldır yılan hikayesine dönen süreci nihayet son buluyor.İhaleyi kazanan firmanın 6 ay içinde işe başlayacak olması fakat şu andaki işletmeci firmanın ”ihaleyi kim alırsa alsın iddaanın 1 Mart 2009 a kadar” kendilerinde olduğunu söylemesi çok enteresan….

 14. ihaleyi alan firma isterse 18 temmuzda işe başlar ama bunun teknik olarak imkanı yok bundan dolayı s.toto en fazla 6 ay süre veriyor bu sürede başlaması gerekiyor yeni firmanın

Yorum Gönder

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır.


*


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien